Сравнение нового закона 4938 с действующим

5 комментариев
vsezub 4 июня 2014 г., 22:55

Начал рисовать сравнительную таблицу по закрну про фонд гарнтування как было, и что предлагается. Дошел до 36 статьи , дальше предлагаю самим посмотреть. МНЕ Категорически НЕ нравится то, что оставлена норма про 200 тісмаксимум и курс на момент ввода ВА ( 9,47, как для нас) Ну и в ст.2 вводится понятие некой левой конторі, которой можно слить за недорого все активы Форума ( подозреваю) 15.1 такого змісту: “151) спеціалізована установа – юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та у порядку, визначеному цим Законом;”;Нынешняя редакция
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page
Предлагаемые изменения

2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд щодо банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, із передачі його активів та зобов’язань, продажу неплатоспроможного банку та/або перехідного банку у спосіб, визначений цим Законом, з його ліквідації;


1) у статті 2:
пункт 2 викласти у такій редакції:

2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;”;


5) інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов’язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

після пункту 5 доповнити новим пунктом 5.1 такого змісту:

“51) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, – це кошти, розміщені на вклад:

що не відповідає умовам публічного договору;

на більш сприятливих  договірних умовах за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, які не наділені повноваженнями на встановлення таких індивідуальних умов договору;”;
7) недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору або з дня вимоги (за вкладами на вимоги, за поточними чи картковими рахунками);


пункт 7 викласти у такій редакції:

“7) недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору (або з дня запровадження тимчасової адміністрації, якщо договір закінчився до цієї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимоги, за поточними чи картковими рахунками), здійсненої протягом тимчасової адміністрації;”
9) перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору;

у пункті 9 слова “номінальним власником і управителем акцій” замінити словами “єдиним акціонером”;


11) приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов’язання;


пункт 11 після слів “від неплатоспроможного банку” доповнити словами “частину або всі”;
13) продаж банку - продаж всіх акцій перехідного банку або контрольного пакета акцій (паїв) неплатоспроможного банку
у пункті 13 слова “контрольного пакета акцій (паїв)” виключити;
П.15) система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, банки та вкладники;

після пункту 15 доповнити новим пунктом 15.1 такого змісту:
“151) спеціалізована установа – юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та у порядку, визначеному цим Законом;”;
2. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні.

частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту: “Фонд є суб’єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, меті його діяльності.”;
Ст 4
п. 3) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;

у частині другій статті 4:

після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту:

“31) здійснює випуск облігацій/видачу фінансових векселів у порядку та за напрямами розміщення, визначеними у цьому Законі;”;
9) здійснює перевірки банків щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

у пункті 9 слова “щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб” замінити словами “відповідно до цього Закону”;
10) надає фінансову підтримку приймаючому банку;

у пункті 10 слова “приймаючому банку” замінити словами “банку відповідно до цього Закону”;
11) здійснює прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам.

пункт 11 після слова “здійснює” доповнити словами “аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їх діяльності та”;

доповнити новими пунктами 12-14 такого змісту:

“12) надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, а також фінансування витрат для роботи осіб відповідно до пункту 2 частини шостої статті 36, пунктів 7 і 8 частини другої статті 37 та частини четвертої статті 47 цього Закону, що здійснюються протягом дії тимчасової адміністрації;

13) здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення відповідно до цього Закону;

14) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.”;
3. Фінансова звітність Фонду оприлюднюється в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" не пізніше 1 липня наступного за звітним року.

у частині третій статті 7 слова “в газетах “Урядовий кур'єр”, “Голос України” не пізніше” замінити словами “в газетах “Урядовий кур'єр” або “Голос України” не пізніше”;
Ст.9
6) затверджує персональний склад виконавчої дирекції Фонду за поданням директора - розпорядника Фонду;

у частині першій статті 9:

після пункту 6 доповнити новим пунктом 61 такого змісту:

“61) погоджує рішення виконавчої дирекції про випуск облігацій/видачу фінансових векселів Фонду та напрями їх розміщення;”;
13) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Фонду, призначає та звільняє керівника служби внутрішнього аудиту, заслуховує та затверджує звіти служби внутрішнього аудиту;

у пункті 13:

слова “призначає та звільняє керівника служби внутрішнього аудиту, заслуховує та затверджує звіти” замінити словами “погоджує призначення та звільнення керівника”;
СТ. 12
п12) подає на затвердження адміністративній раді Фонду положення про службу внутрішнього аудиту та пропозиції щодо кандидатури керівника служби внутрішнього аудиту.

у статті 12:

а) у частині першій:

у пункті 12 слова “пропозиції щодо кандидатури” замінити словами “на погодження пропозиції щодо призначення/звільнення”;

доповнити новими пунктами 13 і 14 такого змісту:

“13) приймає рішення щодо майна, яке знаходиться у сфері управління Фонду;

14) приймає рішення про залучення кредитів від банку та іноземного кредитора з подальшим затвердженням цього рішення адміністративною радою Фонду.”;

б) у частині другій:

після пункту 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

“11) приймає рішення про здійснення випуску облігацій/видачу фінансових векселів, та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Такий випуск/видача можуть бути здійснені виключно з метою запозичень коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом;”;

доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

“6) приймає рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду у випадках, визначених цим Законом.”;

в) частину третю доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

“7) встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.”;

г) у частині п’ятій:

після пункту 8 доповнити новим пунктом 81 такого змісту:

“81) приймає рішення про створення спеціалізованої установи;”;

у пункті 17 слово “оплату” замінити словами “надання цільової позики на покриття”;
Стаття 16. Працівники Фонду

 1. Для цілей цього Закону працівниками Фонду вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Фонду та займають посади, передбачені штатним розписом. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які перебувають з Фондом у трудових відносинах, однак при цьому не беруть участі у виконанні функцій Фонду (зокрема технічний персонал).

 2. Працівникам Фонду за переліком посад, який затверджується адміністративною радою Фонду, забороняється:

 1) бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку (крім перехідного банку);

 2) отримувати позики, у тому числі кредити від банків, крім позик від Фонду;

 3) перебувати у трудових відносинах з банками.

 3. Працівники Фонду зобов’язані додержуватися вимог законодавства про збереження банківської та комерційної таємниці щодо будь-яких документів та інформації, одержаних ними про діяльність банків у зв’язку з виконанням посадових обов’язків та забезпеченням виконання функцій Фонду.

 4. Посадові особи Фонду, у тому числі члени адміністративної ради Фонду, члени виконавчої дирекції Фонду, працівники Фонду, визначені частиною першою цієї статті, під час виконання покладених на Фонд функцій перебувають під захистом закону:

 1) посадові особи Фонду не несуть особистої відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли добросовісно і на законних підставах. Позови, подані проти посадових осіб Фонду, вважаються позовами, поданими проти Фонду;

 2) фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки, життя та здоров’я посадових осіб Фонду мають бути застраховані відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Фонду;

 3) шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду, відшкодовується згідно із законодавством, нормативно-правовими актами Фонду та договорами страхування;

 4) образа посадової особи Фонду, опір, погроза, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на посадову особу функцій, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

 5. Положення частини четвертої цієї статті поширюються на консультантів та інших осіб, залучених Фондом для виконання його функцій.


статтю 16 викласти у такій редакції:

“1. Для цілей цього Закону працівниками Фонду вважаються особи, які займають посади, передбачені штатним розписом.

2. Працівникам Фонду за переліком посад, який затверджується адміністративною радою Фонду, забороняється:

1) бути керівником, учасником або пов'язаною особою банку (крім перехідного банку);

2) отримувати позики, у тому числі кредити від банків, крім позик від Фонду;

3) перебувати у трудових відносинах з банками;

4) займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

3. Працівники Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій перебувають під захистом закону:

1) працівники Фонду не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Позови, подані проти працівників Фонду, вважаються позовами, поданими проти Фонду;

2) образа працівника Фонду, опір його законним діям та/або вимогам, інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника Фонду функцій, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цією особою посадових обов'язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Майнова відповідальність Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, може бути застрахована Фондом.

Життя та здоров'я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування.

Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується згідно із законодавством та договорами страхування (у разі їх страхування).

4. Працівникам Фонду заборонено розголошувати інформацію з обмеженим доступом (у тому числі – банківську таємницю), яка стала відома їм у зв’язку з виконанням ними своїх посадових (службових) обов’язків, у тому числі і в разі припинення трудових відносин з Фондом, крім випадків, установлених законом.

5. Положення пунктів 1 та 2 частини третьої та частини четвертої цієї статті поширюються на консультантів та/або аудиторів, інших осіб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду до виконання функцій Фонду.”;
Стаття 18. Інформація для вкладників

 1. Банк зобов’язаний:

 1) розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, інформацію про систему обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб та про участь банку у Фонді;

 2) виконувати інші заходи щодо інформування вкладників, передбачені цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду.

 2. Учасник Фонду в разі посилання у своїй рекламі на участь у Фонді зобов’язаний вказувати інформацію про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, номер та дату видачі свідоцтва учасника Фонду.

 3. Фонд зобов’язаний двічі на рік, станом на 1 січня та 1 липня, публікувати в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково публікувати в зазначених газетах інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду. Перелік учасників Фонду також розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.


у статті 18:

а) після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, прес-клубів, виступів на радіо і телебаченні, прес-клубів, розміщення відео- та аудіо матеріалів, телерадіоорганізацією і на офіційному сайті Фонду та в інший спосіб.

З періодичністю, встановленою виконавчою дирекцією Фонду, Фонд проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості.”.

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

б)  у частині четвертій:

у першому реченні слова “в газетах “Урядовий кур'єр” та “Голос України” перелік” замінити словами “в газетах “Урядовий кур'єр” або “Голос України” перелік”;

у другому реченні слова «зазначених газетах» замінити словами “одній із зазначених газет”;

у статті 19:

а) у частині першій:

після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту:

“41) кошти (у тому числі облігації внутрішньої державної позики), залучені Фондом шляхом випуску облігацій та/або видачі фінансових векселів Фонду;

пункт 10 замінити двома пунктами 10 та 101 такого змісту:

“10) доходи від цільової позики банку, наданої для  виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої статті 36 цього Закону;

 101) доходи від цільової позики банку, наданої для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності, передбаченої пунктом 2 частини шостої статті 36, пунктами 7 і 8 частини другої статті 37 та частини четвертої статті 47 цього Закону;”;

пункт 11 після слів «технічна допомога» доповнити словами «в грошовій або не грошовій формі»;

після пункту 11 доповнити новим пунктом 111 такого змісту:

“111) кредити, залучені від банків та іноземних кредиторів;”;

доповнити пунктами 13 та 14 такого змісту:

“13) доходи, отримані від надання позики на умовах субординованого боргу приймаючому банку;

14) гарантійні внески, перераховані учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом.”;

б) у частині третій слово “наступного” замінити словом “поточного”;

11) у частині другій статті 20:

у пункті 2 слова та цифри “пунктом 17 частини п’ятої статті 12” замінити словами та цифрами “частиною восьмою статті 39”;

після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

“21) погашення облігацій і виплати доходів за ними/сплати фінансових векселів, враховуючи витрати, пов’язані із їх випуском/видачею та розміщенням;”;

доповнити пунктами 7 - 10 такого змісту:

“7) надання цільової позики банку, для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності банку, передбачених пунктом 2 частини шостої статті 36, пунктів 7 і 8 частини другої статті 37 та частини четвертої статті 47 цього Закону;

8) формування статутного капіталу перехідного банку, спеціалізованої установи;

9) надання фінансової допомоги у випадках, визначених цим Законом;

10) повернення гарантійних внесків, перерахованих учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом.”;

12) частину третю статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків для подання звітності банками до Національного банку України, виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду.”;

13) у статті 23:

а) частину першу викласти у такій редакції:

“Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду за настання умов, визначених частиною третьою статті 19 цього Закону або з метою погашення залучених кредитів.”;

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спеціального збору неплатоспроможним банком, та перехідний банк звільняються від сплати спеціального збору до Фонду.”;

статтю 25 викласти у такій редакції:

“Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштів на безповоротній основі

1. Фонд звертається до Національного банку України за отриманням кредиту у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності. Національний банк України приймає рішення про надання/ненадання кредиту, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії, Фонду на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, не пізніше 5 робочих днів з дати отримання звернення Фонду.

2. Фонд  щорічно та щоквартально з щомісячним коригуванням проводить оцінку настання ризику суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду відповідно до методики, визначеної Кабінетом Міністрів України.

За результатами оцінки у разі наявності ризику недостатності коштів Фонду Фонд подає Міністерству фінансів України заявку на кредит (внесок на безповоротній основі) за рахунок державного бюджету України із зазначенням його розміру.

У разі відсутності у законі про Державний бюджет України на поточний рік бюджетних призначень у необхідному Фонду розмірі, Міністерство фінансів України в місячний строк з дня отримання заявки від Фонду розробляє і вносить до Верховної Ради України  відповідний законопроект, що включає пропозиції Фонду.

3. Фонд звертається за отриманням кредиту або внеску на безповоротній основі за рахунок державного бюджету України з метою забезпечення дотримання Фондом мінімального обсягу коштів, визначеного частиною третьою статті 19 цього Закону та за умови вичерпання можливостей поповнення коштів Фонду за рахунок інших джерел, визначених частиною першою статті 19 цього Закону.

Кредит або внесок на безповоротній основі можуть бути надані у вигляді коштів або облігацій внутрішньої державної позики.

4. На підставі закону України про  Державний бюджет України на відповідний рік та за умови настання обставин, передбачених у абзаці другому цієї частини, Міністерство фінансів України протягом 14 робочих днів з дня отримання заявки Фонду забезпечує  надання Фонду кредиту (внеску на безповоротній основі).

Обставинами, за яких  Міністерство фінансів України надає Фонду кошти/передає чи обмінює на фінансові векселі Фонду облігації внутрішньої державної позики, є:

з початку року обсяг коштів Фонду, що можуть бути використані Фондом на цілі, передбачені пунктами 1 і 4 частини другої статті 20 цього Закону, зменшується більше ніж на 70 відсотків;

або обсяг коштів Фонду становить 2,5 чи нижче відсотків від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом поточного кварталу.”;
Стаття 26. Гарантії за вкладом

 1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.

 Виконання зобов’язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов’язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

 Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

 Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом.

 2. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 3. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

 4. Фонд не відшкодовує кошти:

 1) передані банку в довірче управління;

 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

 4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

 6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

 7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

 8) за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;

 9) за вкладами у філіях іноземних банків.

 5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.


у статті 26:

а) у абзаці першому частини першої:

у другому реченні слова “прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та” виключити;

п’яте  речення виключити;

б) у частині четвертій

пункт 8 викласти у такій редакції:

“8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, в повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;”;

доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

“10) за вкладами у банківських металах.”;

в) у частині п’ятій слова “прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та” виключити;
Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

 1. Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 2. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

 3. Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 4. Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

 5. Протягом шести днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 6. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

у статті 27:

а) у частині першій слово “прийняття” замінити словом “отримання”;

б) у частині другій слово “прийняття” замінити словами “отримання Фондом”;

в) у частині п’ятій:

слова “прийняття” замінити словами “отримання Фондом” по тексту;

слова “у газетах “Урядовий кур'єр”, “Голос України” та на своїй” замінити словами “у газетах “Урядовий кур'єр” або “Голос України” та на своїй”;

г) у частині шостій слово “прийняття” замінити словом “отримання Фондом”;
Стаття 28. Розрахунки з вкладниками

 1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 2. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти.

 3. Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

у статті 28:

частину другу доповнити словами “та/або національного оператора поштового зв’язку та/або іншим способом.”;

у частині третій слова “в газетах “Урядовий кур'єр”, “Голос України” та на своїй” замінити словами “в газетах “Урядовий кур'єр” або “Голос України” та на своїй”;

18) у частині першій статті 29 слова “момент ухвалення рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та переведення банку до Фонду для здійснення тимчасової адміністрації” замінити словами “день початку процедури виведення Фондом банку з ринку,  а також на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду.”;
Стаття 31. Звітність банків перед Фондом

 1. Банк зобов’язаний подавати до Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів до Фонду у строки, формі та відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду.

 2. Фонд має право вимагати від банку подання інформації з окремих питань діяльності. Банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду. Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність".

у статті 31:

а) у частині першій слова “аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів до Фонду” замінити словами “звіт аудитора, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом”;

б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

“3. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків для подання звітності банками до Національного банку України, Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк для подання звітності до Фонду.”;

Стаття 31. Звітність банків перед Фондом

 1. Банк зобов’язаний подавати до Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів до Фонду у строки, формі та відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду.

 2. Фонд має право вимагати від банку подання інформації з окремих питань діяльності. Банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду. Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації

 1. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

 2. Не пізніше наступного робочого дня після початку тимчасової адміністрації Фонд розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет і не пізніше ніж через 10 днів публікує її в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України".

 3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду. Уповноважена особа Фонду повинна відповідати вимогам, встановленим Фондом. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно.

 4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системоутворюючих банків - шість місяців. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

 5. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.


2) у статті 34:

а) у частині другій слова “в газетах “Урядовий кур'єр”, “Голос України” замінити словами “в газетах “Урядовий кур'єр” або “Голос України”;

б) у частині четвертій:

слово “системоутворюючих” замінити словами “системно важливих”;

після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту: “За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.”;
Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації

 1. З дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

 Протягом трьох днів з дня призначення уповноваженої особи Фонду керівники банку забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку уповноваженій особі Фонду. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

 2. На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду і діють у визначених нею межах та порядку.

 3. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

 4. Початок тимчасової адміністрації не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд має право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.

 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:

 1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

 2) примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку;

 3) нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 4) зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого цим Законом.

 6. Обмеження, встановлені частиною п’ятою цієї статті, не поширюються на зобов’язання банку щодо:

 1) виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом;

 2) витрат, пов’язаних із забезпеченням його операційної діяльності відповідно до частини четвертої цієї статті;

 3) виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку.

 Зобов’язання банку, передбачені пунктами 2 і 3 частини шостої цієї статті, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

 З метою забезпечення виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої цієї статті, Фонд має право надати банку цільову позику.

 7. Дія Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" на банки не поширюється.

у статті 36:

а) у абзаці другому частини першої:

слова “одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду керівники” замінити словами “15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду, керівники”;

після слів “трьох днів – передачу” доповнити словами “печаток і штампів”;

б) у частині четвертій слово “операційну” замінити словом “господарську”;

в) у частині п’ятій:

пункт 3 викласти у такій редакції:

“3) нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;”;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед кредиторами”;

г) у частині шостій:

пункт 1 викласти у такій редакції:

“1) виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, та в національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;”;

після пункту 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

“11) сплати регулярного збору до Фонду;”;

у пункті 2 слово “операційної” замінити словом “господарської”;

після пункту 3 доповнити пунктами 4 - 6 такого змісту:

“4) виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю, тощо;

     5) здійснення операцій з переказу коштів фізичних та юридичних осіб, які надійшли на їх рахунки, починаючи з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації;

     6) здійснення купівлі – продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти”;

у абзаці другому цифри “2 і 3” замінити цифрами “11-4”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 1 місяця з дати запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації, а для системно важливих банків – не пізніше 2 місяців.”;

ґ) доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

“7. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача, мають бути повернуті банку, через який ініціювався переказ, у порядку, встановленому законодавством.”

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

5 комментариев :

 1. Смотрите еще раз, что предлагается принять Раде 10 июня 2014 года и не говорите , что не знали , а то бы не допустили такого.
  ( краткое эмоциональное сравнение действующей редакции закона о ФГ и основных изменений, которые они хотят протянуть в парламенте)

  Стаття 22. Регулярний збір до Фонду

  1. Учасник Фонду зобов’язаний станом на останній робочий день кожного кварталу здійснювати нарахування регулярного збору до Фонду. Розмір базової річної ставки збору становить 0,5 відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті.
  =Статья остается без изменений- сбор в валюте с банков Фонд взымает, а депозиты предполагают отдавать гривной. Кроме того, Фонд может устанавливать дополнительный сбор с банков, в т.ч. в валюте, если ему покажется мало денег-см.

  Ст 23
  Следующий обман и кидалово Фонда гарантування :
  Стаття 26. Гарантії за вкладом
  1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.
  = Таким образом, они отдадут депозит, НО НЕ ВЕСЬ, т.к. сумму Фонд устанавливает сам так, чтобы обмануть вкладчика

  ОтветитьУдалить
 2. И самый главный обман в п.5 действующего закона, который они хотят сохранить

  5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.
  ==В новом законе снова предлагается выплачивать в ГРИВНЕ, по курсу на день ввода Временной Администрации, и в сумме, которую определяет ФОНД (ст..26, п.1)=
  Нагло нарушается принцип равноправия и справедливости. Если так поступают с вкладчиками- национальными кредиторами, ТО я требую возврата КРЕДИТОВ МВФ и другим зарубежным кредиторам В ГРИВНЕ по курсу на день получения кредита и через Энное количество лет после окончания срока кредитного соглашения

  ОтветитьУдалить
 3. И еще аферка : предлагается дополнить Статью 2 пунктом .151

  151) спеціалізована установа – юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та у порядку, визначеному цим Законом;”;
  Здесь не написано спеціалізована БАНКІВСЬКА установа. Значит, чинуши создадут какое нибудь ООО «ДерибанСервис», и на него выведут все активы «Форума» и других банков. Здравствуй, прекрасное завтра в прекрасной стране!
  Ст. 52 закона ныне звучит так:
  5. Фонд має право звернутися з вимогою до власників істотної участі, контролерів та керівників банку про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку. У разі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, встановлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою про стягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів.
  В проекте нового закона П. 5. изложен так :
  Уповноважена особа Фонду має право звернутися до контролерів, керівників банку та інших власників істотної участі з вимогою про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів банку, які не погашені за недостатністю майна банку.
  =Считаю, что надо писать ЗОБОВЯЗАНА вместо МАЄ ПРАВО, иначе коррупция налицо –право ЕСТЬ, а бажання НЕТ – за взятки, конечно =

  ОтветитьУдалить
 4. Или вот в проекте чудная схема заложена :
  Ст.52 п.6. У разі якщо на дату закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, уповноважена особа Фонду передає такі активи в управління визначеній виконавчою дирекцією Фонду юридичній особі, яка зобов’язана вжити заходів до продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.
  ==Помните «БанкДерибанСервис»? Вот он попытается отдать вам немножко денег, если выручит что-нибудь за имущество банка, переданное ему Фондом. Угадайте –ка, сколько денег получит вкладчик от ООО «БанкДерибанСервис»? Фонд гарантування, напомню, уже ничего не будет никому должен.
  Ну, и совсем скромное предложение:
  6. У разі якщо після закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і їх реалізація не вбачається за можливе, уповноважена особа Фонду (навіть за наявності незадоволених вимог кредиторів ) (!!!!!!!) здійснює списання таких активів або передає їх благодійним організаціям у порядку здійснення благодійництва.”;
  ==От тут карта им и пошла – не сочли возможным продать, например , из-за падения котировок Мухосранскводоканала на бирже Вьетнама, передали все в Фонд Юрия Деточкина, созданный по ст. 2 проекта Закона , или просто списали. Легко так- здание голвного офиса в ценете Киева, к примеру, оценить в пару тысяч гривен и списать как морально устаревшее. Потом продать своим по остаточной стоимости - как неликвид.
  А ось висновок головного науково-експертного управління відносно даного законопроекту. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=51112&pf35401=302872
  Прочитайте його. .Зауважень до нього дуже багато основні з них:
  15. Управління не може погодитися з пропозицію законопроекту щодо надання права Фонду створювати спеціалізовану установу у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 522 Закону), статутний капітал якої буде утворюватися у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, за рахунок коштів Фонду (п. 8 ч. 2 ст. 20 Закону). На наш погляд, створення Фондом таких структур відволікатиме кошти на формування статутного капіталу такого товариства та може негативно вплинути на виконання Фондом основної своєї функції.
  16. З огляду на те, що останнім часом введена тимчасова адміністрація та розпочата процедура ліквідації у низці банків, а відповідно до частини 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, то було б слушним у прикінцевих положеннях врегулювати питання щодо застосування запропонованих законопроектом норм стосовно розпочатих та незавершених на час прийняття цього Закону процедур ведення тимчасової
  .

  ОтветитьУдалить
 5. Ви шукаєте бізнес-кредит, особистого кредиту, іпотечного кредиту, автомобіль
  кредит, студентський кредит, консолідації боргу кредиту, незабезпечені кредити, підприємство
  капіталу, і т.д. .. Або ти відмовився кредит банком або фінансовою
  установа для одного або декількох reasons.You в потрібному місці для
  Ваші кредитні рішення! Я приватний кредитор, я видавати кредити
  компанії та приватні особи при низькій і доступній процентною ставкою
  2%. Відсотки. Будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті sureloanfirm@gmail.com

  ОтветитьУдалить