ПОСТАНОВА НБУ No 529 від 26 серпня 2014 року - Про окремі питання діяльності банків

Комментариев нет
З метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, ураховуючи обставини, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростання після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, керуючись статтями 6, 7, 15 і 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.), територіальним управлінням Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області) протягом дії цієї постанови враховувати під час визначення адекватних заходів впливу до банку показники діяльності банківської системи, а також своєчасність і повноту виконання ним своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, що підтверджується відсутністю скарг і залишків на рахунках з обліку документів до рахунків, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.

2. Не застосовувати до банків заходів впливу за умови дотримання ними обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови:

за порушення економічних нормативів, лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції, пов’язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, та/або зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, у тому числі зі зменшенням регулятивного капіталу внаслідок формування резервів за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни  щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані з  реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або

 за збільшення частки негативно класифікованих активів до розміру 10 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик і формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, пов’язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, та/або

за наявність у банку збитків, які виникли у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя,  запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані  з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або

за порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів,  що пов’язане із запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростанням курсу іноземних валют до національної валюти України після 06 лютого 2014 року.

3. Зобов’язати банки, на які поширюється дія пункту 2 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:

не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім надання кредитів овердрафт, що надані фізичним особам за зарплатними проектами, кредитів овернайт, здійснення валютних операцій на умовах своп;  не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;

не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 відсотків  від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;  не здійснювати викупу власних акцій;

не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів   України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на  відповідний рік;

не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду,  покриття збитків минулих років;

не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;

не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;  не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;  не відкривати нових відокремлених підрозділів.

4. Не зменшувати регулятивний капітал банку за умови дотримання обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови, на суму перевищення  нормативного значення економічних нормативів максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), якщо таке перевищення пов’язано зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, за договорами, укладеними  до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та договорів, укладених з інсайдерами, заборгованість за якими є простроченою.

5. Зобов’язати банки, у діяльності яких є порушення та недоліки, зазначені в абзацах другому – п’ятому пункту 2 цієї постанови, розробити та надати до 01 жовтня 2014 року Національному банку України детальний план заходів щодо усунення до 01 січня 2015 року порушень та недоліків, який має бути затверджений правлінням, підписаний головою правління і головою ради банку та містити відповідні обґрунтування планових показників.

6. Постанова набирає чинності з дня опублікування та діє до 01 січня 2015 року.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

Голова В. О. Гонтарева

Інд.40-1

http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9954138&cat_id=55838

Комментариев нет :

Отправить комментарий