Письмо

3 комментария
Андрей Клиент forumrescue@mail.ru
Шановна Ірино Миколаївно !

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», ст. 40 Конституції України, звертаємось до Вас, як до новопризначеної уповноваженої особи Фонду гарантування  вкладів фізичних  осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Реальність змусила нас, як вкладників та клієнтів зазначеного банку самостійно відшуковувати конструктивні законні шляхи забезпечення захисту своєї власності, яка у вигляді грошових коштів на рахунках вказаного банку на даний момент не доступна, та знаходиться під реальною загрозою невиплати взагалі у зв’язку із ситуацією, що склалась на сьогоднішній день з банком.
Конституція України закріплює, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій визнається верховенство права.


Згідно ст.3 Конституції України: “людина,  її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед  людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави”.
Згідно ст. 41 Конституції України:  Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним”.
      Згідно ст. 55 Конституції України:  “Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань”.
Оскільки, є доволі вагомі підстави вважати, що у діях посадових осіб банку вбачаються відверті факти неправомірних дій і протиправних посягань по відношенню до нашої власності (у вигляді грошових коштів на рахунках ПАТ «БАНК ФОРУМ»), наполегливо просимо Вас відповідально віднестись до суті нашого запиту та не перешкоджати своїми діями (бездіяльністю) встановленому ст. 55 Конституції України праву захищати свої законні права.   
Предметом звернення є отримання від уповноваженої особи Фонду належним чином оформленої інформації про фінансове становище ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Підставою для звернення являються наступні норми законів України.
Згідно ст. 37 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
“Виконавчим  органом  банку, що здійснює поточне управління, є
правління банку.”
Баланс банку та інша звітно-фінансова документація підписується головою правління та головним бухгалтером банку.
Згідно п. 1, ст. 36 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
1. З дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення”.
Крім того, цю саму норму нам підтверджує та дублює по відношенню до банку, що ліквідується п/п 1, п. 2, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
“2. З дня призначення уповноваженої особи Фонду:
1) припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку.”

Згідно п. 5 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
5. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.    
Отже, звертатися за інформацією ми маємо право виключно до Вас як до уповноваженої особи Фонду на управління банком (як в період дії тимчасової адміністрації так і на час проведення ліквідаційної процедури), оскільки виключно нею (особою) виконуються функції органів управління банку (в тому числі і щодо складання  та подання ними обов’язкової фінансової звітності), які окрім неї виконувати вже не має права ніхто інший.
Це прямо підтверджує п/п 1, п.1, ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
“1. Уповноважена особа Фонду з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
 1. виконує повноваження органів управління банку.”

Обов’язковість складання та затвердження балансу уповноваженою особою ґрунтується на вимозі ст. 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
Банк зобов'язаний   оприлюднювати  аудиторський  висновок  та
перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність  і  річну
консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:
    1) баланс;
    2) звіт про фінансові результати;
    3) звіт про рух грошових коштів;
    4) звіт про власний капітал;

Це означає, що обов’язкове формування балансу ПАТ «БАНК ФОРУМ» на звітну дату є прямим повноваженням уповноваженої особи Фонду згідно банківського законодавства.
Згідно ст. 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
Процедура  ліквідації  банку  вважається  завершеною,  а банк
ліквідованим  з  дня  внесення запису про це до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У зв’язку з відсутністю рішення Фонду про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, вимоги до формування та подачі фінансової звітності залишаються в силі, а отже повинні виконуватись уповноваженою особою у встановленому порядку.

Згідно п/п 1, п.2, ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
2. Уповноважена особа Фонду має право:
 1. вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку.

Отже, Ви маєте законне право оприлюднити інформацію на запит.

Згідно ст. 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку.
Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:
    1) відомості,  які підлягають  обов'язковій  публікації,  про
фінансові показники діяльності банку та його економічний стан”.

Згідно п/п 5, п.2, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
5) відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

Отже, вся звітна інформація для отримання нами за нашим запитом, що вказана нижче, відноситься до відомостей про фінансове та економічне становище банку, які не становлять банківську таємницю, тих, які підлягають обов’язковій публікації та тих, які не відносяться до обов’язкової звітності, проте мають право бут підготовлені та оприлюднені за запитом. Ви безпосередньо, як посадова особа, уповноважена діючим законодавством на повне та одноосібне управління банком на рівні повноважень правління володієте правом цю інформацію надати і зобов’язані це зробити за нашим запитом згідно Закону України “Про звернення громадян”.

У зв’зку з усім вищевикладеним та відсутності протиріч нашої законної вимоги як клієнтів банку іншим нормам законодавства та виключно в цілях захисту прав, інтересів і майна вкладників та клієнтів, просимо надати за встановленим порядком оформлення інформацію про фінансове та економічне становище ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме:
1. Оборотно-сальдовий баланс банку  за 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп.
2. Баланс банку станом на 14.03.2014р., станом на 14.06.2014 р., станом на 01.07.2014 р, станом на 01.11.2014 р., станом на 01.01.2015 р., станом на 16.02.2015 р. за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками.
3.  Інформацію про загальну суму прошення боргу позичальникам банка, списання  активів (кредитів та іншої заборгованості перед банком) за рахунок витрат банку, у тому числі резерву під знецінення активів, збитки за договорами уступки права вимог та договорами продажу активів.
4. Загальну суму кредитів позичальникам, що за станом на 16.02.2015 року знаходяться в заставі у Національного Банку України у вигляді майнових прав вимоги на них та загальний залишок заборгованості банку по рефінансуванню перед регулятором..
Враховуючи те, що фінансова звітність формується в автоматичному режимі внутрішньої операційної системи банку, просимо  відповідь надати невідкладно.
Щиро сподіваємось на взаємне порозуміння та надання Вами звітності та даних у вказаному вигляді з відповідністю своїм формам та змісту згідно вимог до їх належного оформлення.

файл

https://docs.google.com/document/d/1TYs-LhcHp1nAlYjQc9b7kwS60VDBZrv_LiTc9yFgyec/edit?usp=sharing
3 комментария :

 1. Спасибо за письмо и что нам с ним делать?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. судя по форматированию - оно не закончено

   поэтому не исключаю, что не отправлено

   ответа пока не получил

   Удалить