2045а від 08.06.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку)», Ініціатор(и) законопроекту: Яценюк Арсеній Петрович Кабінет Міністрів України

3 комментария
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України (щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні досвід виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) банків з ринку виявив необхідність в удосконаленні деяких норм законодавчих актів з метою підвищення інституційної спроможності Фонду та прискорення отримання вкладниками їх коштів.
Крім того, створення у структурі Фонду «консолідованого офісу з продажу активів неплатоспроможних банків», прискорення виплати відшкодування коштів вкладникам та продовження строків ліквідації банків до 5 років є зобов’язаннями української сторони перед міжнародними фінансовими організаціями.


Мета і шляхи ії досягнення

Метою законопроекту є удосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі консолідація продажу активів в структурі Фонду, а також посилення захисту прав вкладників шляхом прискорення проведення виплат відшкодування коштів таким вкладникам.

У зв'язку з чим законопроектом пропонується:

встановити кримінальну відповідальність керівників або службових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, умисне пошкодження (знищення) бази даних про вкладників та/або створення обставин, що унеможливлюють ідентифікацію вкладника та унеможливлюють початок здійснення виплат;

зобов’язати банки вести базу даних вкладників з можливістю щоденного формування інформації про вкладників;

встановити заборону щодо зарахування зустрічних вимог за зобов’язаннями стороною яких є неплатоспроможний банк;

віднести до функцій Національного банку необхідність визначати попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку та вести їх перелік;

визначити повноваження куратора банку;

встановити заборону проблемному банку використовувати прямі кореспондентські рахунки крім рахунку в Національному банку;

посилити умови за яких банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможних;

з метою прискорення початку виплат відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків надати можливість Фонду здійснювати аналіз дотримання банками порядку формування та ведення баз даних про вкладників проблемних даних, а також збір даних для підготовки проекту врегулювання такого банку;

скасувати можливість подовження терміну затвердження виконавчою дирекцією плану врегулювання;

розширити перелік підстав за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами (дроблення вкладів, розміщення коштів внаслідок шахрайських та інших протиправних дій, що є предметом кримінального провадження або знаходяться під арештом);

прискорити початок виплати вкладникам гарантованої суми у разі ліквідації банку шляхом зменшення строків формування та затвердження реєстрів вкладників з 3-х днів до 1-го та з 6-ти до 3-х відповідно. При цьому виплата розпочинається наступного дня після затвердження реєстру вкалдників (замість семи днів, встановлених раніше);

запровадити прискорену ліквідацію неплатоспроможного банку, у разі відповідності банку встановленим законопроектом критеріям;

надати можливість та встановити порядок щодо відчуження Фондом зобов’язання неплатоспроможного банку, що ліквідується, які гарантуються Фондом, на користь приймаючого банку з виплатою премії з боку приймаючого банку;

передбачити можливість участі у конкурсі щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку об’єднання інвесторів;

підвищити відповідальність пов’язаних з банком осіб шляхом включення їх до останньої черги вимог кредиторів, за якою повертаються кредиторські вимоги;

встановити, що пов’язані з банком особи не можуть бути інвесторами та приймаючий банк не може бути банк, учасники якого є пов’язаними з банком особами;

удосконалити процедуру продажу активів банків, що ліквідуються;

усунути перешкоди для здійснення діяльності Фондом, зокрема, в частині щодо заборони можливості накладення арешту на майно неплатоспроможного банку та активи Фонду (у тому числі кошти на рахунках), надання права Фонду щодо передачі арештованого майна для забезпечення виведення неплатоспроможного банку з ринку;

збільшити термін ліквідації банків на строк до п’яти років проти трьох існуючих;

заборонити можливість продовження терміну знаходження банку у статусі проблемного;

встановити новий порядок участі держави у виведені з ринку неплатоспроможного банку, який, зокрема, передбачає розширення способів виведення шляхом придбання перехідного банку, зменшення витрат державного бюджету шляхом обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками цих юридичних та фізичних осіб на акції додаткової емісії, визначення реального стану активів банку та розроблення плану реструктуризації банку, з урахуванням найкращого світового досвіду, для забезпечення його подальшої прибуткової діяльності. При цьому, придбання державою неплатоспроможного банку має бути здійснено протягом двох днів;

надати право на законодавчому рівні Фонду звернутись до Національного банку щодо викупу державних цінних паперів для фінансової підтримки Фонду;

змінити порядок формування складу адміністративної ради Фонду та розширити її повноваження в частині затвердження щоквартальних звітів щодо виконання планів врегулювання та реалізації майна банків, що знаходяться в стадії ліквідації та порядку відбору членів виконавчої дирекції

розширити повноваження виконавчої дирекції в частині щодо призначення працівників Фонду до повноважень яких належить моніторинг проблемних банків та утворення колегіальних органів з питань консолідації та продажу активів різних банків;

надати Фонду право створити у своїй структурі «консолідований офіс з продажу активів неплатоспроможних банків», у тому числі  здійснювати передпродажну підготовку таких активів;

доповнити джерела формування коштів Фонду коштами, одержаними від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди, суборенди тощо) виключивши при цьому норму, що кошти Фонду не можуть бути використані на надання позик працівникам Фонду;

надати можливість здійснювати аналіз договорів на їх нікчемність, у тому числі шляхом направлення запитів клієнтам банків;

зобов’язати Фонд проводити стрес-тестування банків з метою розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного збору та оцінки фінансової стійкості Фонду у середньостроковій перспективі щонайменше один раз на три роки;

посилити повноваження Фонду як тимчасового адміністратора та ліквідатора з можливістю їх часткового або повного делегування його працівнику(ам) – уповноваженій(им) особі (ам);

звільнити Фонд від сплати судового збору;

уточнити поняття банківської групи;

визначити умови за яких інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку або власниками їх істотної участі;

При цьому проектом пропонується з 01.01.2016 зменшити строк запровадження тимчасової адміністрації з трьох місяців до одного;

Крім того проектом з 01.01.2017 розширюється суб’єктний склад, на який поширюються гарантії Фонду за рахунок фізичних осіб – підприємців щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01.01.2017.


Правові аспекти
Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кримінальний кодекс України, процесуальні кодекси України, закони України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про судовий збір», «Про обіг векселів в Україні».

Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону пропонується розглянути відповідно до §552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950, без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету.

6. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація зазначеного Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку)» надасть змогу підвищити суми надходжень до Фонду від реалізації активів неплатоспроможних банків, прискорить початок виплати вкладникам, що зменшить соціальну напругу та підвищить довіру вкладників до банківської системи.


Міністр фінансів України                                                         Н. ЯРЕСЬКО


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55531

3 комментария :

 1. Пункт 8 -нехер с людьми базарить - Я так сказал, так и будет

  ОтветитьУдалить
 2. Якщо це той Закон про який минулого тижня говорив Писарук то він нам нічим не допоможе(( Це стара редакція просто написана іншимми словами.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. автор и не планировал помогать

   Удалить